FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा"

-श्री सबै सामूदायिक आधारभुत/माध्यमिक विद्यालयहरु,

खानीखोला गाउँपालिका अन्तर्गत ।

"सेवा करारमा पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना"

"विद्यालय लेखापरिक्षण सम्वन्धमा"

-श्री सम्वन्धित सरोकारवाला लेखापरीक्षकहरु ।

"दिवा खाजा रकम माँग गर्ने सम्वन्धमा "

-श्री सवै सामूदायिक विद्यालयहरु,

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

"आ.व. २०७७।७८ को सामुदायिक विद्यालयहरुको प्रथम किस्ता निकासा विवरण"

Pages