FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा"

-श्री सबै सामूदायिक आधारभुत/माध्यमिक विद्यालयहरु,

खानीखोला गाउँपालिका अन्तर्गत ।

"विद्यालय लेखापरिक्षण सम्वन्धमा"

-श्री सम्वन्धित सरोकारवाला लेखापरीक्षकहरु ।

"दिवा खाजा रकम माँग गर्ने सम्वन्धमा "

-श्री सवै सामूदायिक विद्यालयहरु,

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

"बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा"

- श्री सबै सामूदायिक विद्यालयका प्र.अ. ज्यूहरु,       

       खानीखोला गाउँपालिका ।

"विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा"

श्री खानीखोला गाउँपालिका मातहात पर्ने सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरु

Pages