FAQs Complain Problems

"म्याद थप गरिएको सूचना"

खानीखोला गाउँपालिकाको २०७७।०४।२३ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सब-इन्जिनियर (प्राविधिक सहायक) पाचौं तह पदको लागि पुन: १५ (पन्ध्र) दिनको म्याद थप गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: