FAQs Complain Problems

"दिवा खाजा रकम माँग गर्ने सम्वन्धमा "

-श्री सवै सामूदायिक विद्यालयहरु,

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

आर्थिक वर्ष: